Anunţ selecţie parteneri în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014-2020 (POCU)

CENTRUL DE AFACERI MASTER DEVA, anunţă organizarea unei proceduri de selecţie a
partenerilor privaţi pentru încheierea unui Acord de Parteneriat, în vederea elaborării şi depunerii
cererii de finanţare aferente unui proiect în cadrul Programului Operațional Capital Uman
(POCU) 2014 2020, Axa prioritară 4 : Incluziunea socială și combaterea sărăciei , Obiectivul
tematic 9 : Promovarea incluziunii sociale, combate rea sărăciei și a oricărei forme de
discriminare , Prioritatea de investiții 9v : Promovarea antreprenoriatului social și a integrării
vocaționale în întreprinderile sociale și economia socială și solidară pentru a facilita accesul la
ocuparea forței de munc ă Obiectiv Specific (O.S.) 4.16

Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă:

 • U.G. nr. 64/2009 cu modificările şi completările ulterioare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009;
 • G. nr. 218/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă;
 • OUG nr. 40/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020;
 • METODOLOGIA DE SELECŢIE A PARTENERILOR în vederea depunerii unor cereri de finanţare pentru proiecte implementate în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014 -2020.

Cerinţele generale pe care trebuie să le îndeplinească partenerul pentru a fi selectat în vederea constituirii parteneriatului pentru depunerea cererii de finanţare pentru viitorul proiect, precum si Criteriile de eligibilitate sunt specificate în Ghidul Solicitantului – Condiţii Generale POCU 2014 – 2020 şi în Ghidul Solicitantului –  Condiții Specifice – „Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale – AP 4/PI 9.v/OS 4.16”,  publicate pe pagina Ministerului Fondurilor Europene, respectiv: www.fonduri-ue.ro.

 

NOTĂ: Neîndeplinirea acestor cerinţe şi a criteriilor de eligibilitate determină respingerea oricărei candidaturi.

 

 1. Obiectivul specific al programului

„Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră auto sustenabilă”;

 

 1. Obiectivul general al proiectului

Înființarea de întreprinderi sociale.

 1. Scopul cererii de finanţare:

Obţinerea finanţării nerambursabile în vederea înființării de întreprinderi sociale, în vederea integrării pe piaţa forței de muncă a persoanelor din grupurile vulnerabile și în vederea combaterii sărăciei.

 1. Principalele activităţi ale proiectului sunt:
1. MANAGEMENTUL PROIECTULUI L1
2. Sprijin pentru înființarea de noi întreprinderi sociale
2.1. Informarea publicului cu privire la acțiunile derulate în cadrul proiectului
2.2 Selectarea grupului țintă ce va participa la acțiunile de sprijin organizate
2.3 Derularea programelor de formare antreprenorială
2.4 Alte activități de sprijin oferite în vederea înființării de întreprinderi sociale
2.5 Selectarea planurilor de afaceri ce vor fi finanțate în cadrul proiectului
2.6 Furnizarea, de către administratorul schemei pentru entitățile sociale, a serviciilor personalizate de consiliere ulterior finalizării procesului de selecție a planurilor de afaceri
2.7 Asigurarea înființării și demarării funcționării întreprinderilor ce vor implementa planurile de afaceri cu ajutor de minimis în cadrul proiectului
3. Implementarea planurilor de afaceri și monitorizarea funcționării întreprinderilor sociale
3.1 Decontarea de către administratorul schemei pentru entitățile economiei sociale a sumelor aferente implementării planurilor de afaceri selectate în cadrul proiectului
3.2 Monitorizarea funcționării și dezvoltării entităților de economie sociala finanțate
4. Asigurarea sustenabilității planurilor de afaceri ulterior perioadei de implementare a proiectului
4.1 Asigurarea sustenabilității planurilor de afaceri

Detaliile privind activităţile cadru şi acţiunile aferente acestora, care or face obiectul proiectului dezvoltat în parteneriat se găsesc în GHIDUL SOLICITANTULUI–CONDIȚII SPECIFICE ”Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale”, AP 4/PI 9.v/OS 4.16.

 

 1. Activităţile în care va/vor fi implicat/implicati partenerul/partenerii:

 

Conform Notei justificative elaborată de candidaţi care va conţine o analiză a valorii adăugate a parteneriatului în ceea ce priveşte utilizarea eficientă a fondurilor precum şi rolul partenerului în implementarea proiectului.

Referitor la activitatile prevazute in cadrul proiectului partenerii se vor implica in aceste activitati  in functie de specificul fiecaruia  astfel:

1. MANAGEMENTUL PROIECTULUI L1
2. Sprijin pentru înființarea de noi întreprinderi sociale
2.1. Informarea publicului cu privire la acțiunile derulate în cadrul proiectului
2.2 Selectarea grupului țintă ce va participa la acțiunile de sprijin organizate
2.3 Derularea programelor de formare antreprenorială
2.4 Alte activități de sprijin oferite în vederea înființării de întreprinderi sociale
2.5 Selectarea planurilor de afaceri ce vor fi finanțate în cadrul proiectului
2.6 Furnizarea, de către administratorul schemei pentru entitățile sociale, a serviciilor personalizate de consiliere ulterior finalizării procesului de selecție a planurilor de afaceri
2.7 Asigurarea înființării și demarării funcționării întreprinderilor ce vor implementa planurile de afaceri cu ajutor de minimis în cadrul proiectului
3. Implementarea planurilor de afaceri și monitorizarea funcționării întreprinderilor sociale
3.1 Decontarea de către administratorul schemei pentru entitățile economiei sociale a sumelor aferente implementării planurilor de afaceri selectate în cadrul proiectului
3.2 Monitorizarea funcționării și dezvoltării entităților de economie sociala finanțate
4. Asigurarea sustenabilității planurilor de afaceri ulterior perioadei de implementare a proiectului
4.1 Asigurarea sustenabilității planurilor de afaceri

 

 1. Valoarea proiectului

Valoarea maximă eligibilă a unui proiect nu poate depăşi echivalentul în lei a maxim 3 mil euro, calculat la cursul Inforeuro aferent lunii lunii august 2018 – 1 euro = 4,6238 lei. Detaliile privind Cofinanţarea proiectului sunt specificate în Ghidul Solicitantului.  Bugetul estimativ  al proiectului este de max. 3.000.000 euro (se va definitiva ulterior valoarea cererii cu partenerii din proiect in functie de activităţi) .

 1. Criteriile de selecţie a partenerului/partenerilor şi grila de evaluare (inclusiv punctajul stabilit pentru fiecare criteriu în parte)

Selectarea partenerilor se va face pe baza următoarelor documente pe care candidaţii le vor depune la sediul Centrului de Afaceri Master sau pe mail :

 • Scrisoarea de intenţie (Anexa 1)
 • Fişa partenerului (Anexa 2)

Cele 2 documente trebuie să respecte modelul publicat, iar rubricile Fişei partenerului să fie integral completate.

În Scrisoarea de intenţie şi în Fişa partenerului candidaţii vor menţiona cel puţin o activitate cadru a proiectului pentru care dispun de resursele materiale şi umane necesare şi vor furniza o scurtă descriere a acţiunilor propuse în cadrul acestei activităţi cu prezentarea aspectelor considerate esenţiale pentru obţinerea rezultatelor aşteptate şi atingerea obiectivelor şi a contribuţiei în parteneriat: plus valoarea adusă proiectului.

Candidaţii vor prezenta și documente prin care să facă dovada veridicităţii celor declarate pe proprie răspundere în Scrisoarea de intenţie şi Fişa partenerului, după cum urmează:

 1. Statutul organizaţiei/actul constitutiv prin care se face dovada că are în obiectul de activitate prestarea de servicii de natura celor care sunt necesare implementării proiectului, conform cu temele şi activităţile la care doreşte să fie partener
 2. Contract de finanţare, acord de parteneriat, dovadă experienţă de cel puţin 6 luni în domeniul activităţilor proiectului, după caz, pentru a proba că a implementat/implementează, este/a fost implicat în calitate de partener sau beneficiar, în proiecte finanţate din Fonduri Europene.
 3. Situaţiile financiar – contabile (balanţă, bilanţ contabil) pe ultimii 3 ani din care să rezulte veniturile pentru a proba că are capacitatea financiară de realizare a activităţilor din proiect.

Aceste documente se prezintă în copie, semnate, ştampilate şi certificate conform cu originalul de către reprezentantul legal

 1. Declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal (semnată şi ştampilată de către acesta) că respectă Regulile generale privind partenerii în cadrul cererilor de finanţare nerambursabilă prin POCU
 2. Declaraţie pe propria răspundere (semnată şi ştampilată de către reprezentantul legal) prin care îşi asumă să depună toate diligenţele pentru a asigura resursele financiare şi umane necesare pe toată durata de implementare a proiectului şi susţinerea cofinanţării;
 3. Nota justificativă privind valoarea adăugată a parteneriatului.

Aceste documente se prezintă în original/ scanate pe mail . Orice candidatură care nu respectă aceste cerinţe va fi automat respinsă.

Candidaţii vor depune documentele la Secretariatul CENTRUL DE AFACERI MASTER DEVA, sau pe mail , începând de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 08.12. 2018, ora 1600.

Toate documentele solicitate vor fi prezentate în limba română şi vor fi depuse în forma precizată şi în termenul solicitat, asumate de reprezentantul legal (semnătură şi ştampilă), după caz.

Pe baza documentaţiei depuse de candidaţi, Comisia de selectare a ofertelor de parteneriat va verifica calificarea candidaţilor conform Anexei 3.

 

Evaluarea candidatilor:

Candidatii declarati admiși vor trece în etapa de evaluare, etapă în care se va folosi Grila de evaluare (Anexa 4). Dosarele vor fi punctate de la 1 la 100 conform grilei. Vor fi declaraţi admişi candidaţii care întrunesc un punctaj egal cu sau mai mare de 65 de puncte. Vor fi declaraţi respinşi candidaţii care întrunesc mai puţin 65 de puncte.

 1. Depunerea documentelor

Organizaţiile interesate să participe la selecţie vor depune documentele solicitate, în plic închis cu menţiunea: „Pentru selecţia de partener POCU, Apelul de proiecte 4/PI 9.v/OS 4.16”, la sediul Centrului de Afaceri Master sau pe mail, situat în Jud.Hunedoara , Str. Imparatul Traian nr. 42 , Deva.

 1. Rezultatul procedurii

Rezultatul procedurii de selecţie se va publica pe site-ul Centrului printr-un anunţ (în termen de maximum 2 zile lucrătoare de la termenul limită pentru depunerea dosarelor), care va conţine informaţiile cuprinse în anunţul de selecţie şi informaţii privind candidaţii/ofertanţii participanţi la procedură admişi şi respinşi, iar partenerii selectaţi vor fi contactaţi direct, la datele de contact furnizate în Fişa partenerului.

 1. Soluţionarea contestaţiilor

Ofertanţii care nu au fost selectaţi ca parteneri în vederea aplicării cererii de finanţare pentru proiectul care face obiectul Anunţului de selecţie pot depune, în termen de 1 zi lucrătoare de la data publicării listei pe site-ul centrului, contestaţii care se soluţionează de comisia de contestaţii în termen de 2 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a contestaţiilor.

 

 1. Informatii suplimentare

Informații suplimentare privind procedura de selecţie pot fi obţinute direct de la secretariatul centrului de afaceri sau la email: asociatiamm@gmail.com  sau telefon 0722398356.

Anexe:

Anexa 1 – model Scrisoare de intenţie

Anexa 2 – model Fisa partener*

Anexa 3 – Grilă de evaluare etapa de calificare a ofertanţilor

Anexa 5- Grila evaluare si selectare a ofertantilor

 

Anexa 1

 

SCRISOARE DE INTENȚIE

Pentru participarea ca partner în cadrul unui proiect finanțat din Programul Operațional Capital Uman ce urmează a fi depus de către Centrul de Afaceri Master Deva

 

În urma anunțului dumneavoastră privind încheierea unui Acord de Parteneriat cu entități de drept public sau privat, pentru depunerea unor cereri de finanțare în cadrul Programului Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020, Axa prioritară 4. Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Obiectiv Specific (O.S.) 4.16: Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă, Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare, Prioritatea de investiții 9v: Promovarea antreprenoriatului social și a integrării vocaționale în întreprinderile sociale și economia socială și solidară pentru a facilita accesul la ocuparea forței de muncă, Apelul de proiecte 4/PI 9.v/OS 4.16, ……………………………………….. își exprimă intenția de a participa ca partener în cadrul unui proiect cu tema:  ………………………………………………...

 

Precizăm că ………………………………………………………………………………….. se încadrează în categoriile de solicitanți/parteneri eligibili pentru în cadrul Programului Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020, Axa prioritară 4. Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Obiectiv Specific (O.S.) 4.16: Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă, Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare, Prioritatea de investiții 9v: Promovarea antreprenoriatului social și a integrării vocaționale în întreprinderile sociale și economia socială și solidară pentru a facilita accesul la ocuparea forței de muncă, Apelul de proiecte 4/PI 9.v/OS 4.16.

În cadrul acestor activități ne propunem să aducem următoarea contribuție:

……………………………………………………………………………………………………………

 

De asemenea organizația/firma noastră a acumulat experiență în domeniul la care se referă tema proiectului, dispune de personal specializat și de resurse materiale pentru implementarea activităților unui proiect din POCU.

 

Declar pe propria răspundere că:

 1. Nu suntem subiect al unor fraude cu fonduri europene
 2. Nu figurăm în evidențele fiscale cu restanțe la plata impozitelor, taxelor,contribuțiilor sociale și nu avem datorii fiscale;

 

Având în vedere cele prezentate, vă rugăm să acceptați ca organizația/firma noastră să devină partener în cadrul unui proiect cu tema și activitățile menționate.

 

Numele și prenumele reprezentantului legal                                                                 Data

……………………………………………….

Semnătura

Ștampila

 

 

Anexa 2

FIȘA PARTENERULUI

Denumire organizație
Acronim
Cod de înregistrare fiscală
Număr de înregistrare în Registrul Comerțului
Nr. De la Registrul Asociațiilor și Fundațiilor
Anul înființării
Cifra de afaceri pentru ultimii 3 ani
Date de contact (adresa, tel., fax, e-mail)
Persoana de contact (nume, poziția în organizație)
Tema de proiect pentru care se aplică Se va trece una din temele propuse de către Centrul de Afaceri Master Deva
Descrierea activității organizației, relevantă pentru acest proiect Vă rugăm să descrieți dacă in obiectul de activitate al organizației se regăsește prestarea de servicii de natura celor care sunt necesare implementării proiectului, conform cu activitățile la care doriți să fiți partener
Depunerea acreditărilor/autorizărilor Vă rugăm să precizați pentru ce fel de servicii, activități din Ghid aveti acreditare/autorizare
Activitatea/activitățile din cadrul proiectului în care doriți să vă implicați (conform Ghidului) Vă rugăm să detaliați modalitatea de implicare a dumneavoastră în activitățile proiectului în eventualitatea implementării unui proiect cu tema aleasă de ofertant
Resurse umane Se va trece nr. total de angajați, din care personalul relevant pentru implementarea activităților în care ofertantul dorește să se implice

 

Finanțări anterioare (informatii și detalii privind asistența financiară nerambursabilă primită în ultimii ani, raportată la data depunerii cererii de finanțare din fonduri publice sau alte surse financiare de către partener)

Pentru fiecare proiect relevant, menționați:

Titlul proiectului (conform contractului de finanțare)
ID-ul proiectului (acordat de instituția finanțatoare)
Calitatea avută in cadrul proiectului (solicitant sau partener)
Obiectivul proiectului
Stadiul implementării proiectului Implementat sau în curs de implementare
Rezultatele parțiale sau finale ale proiectului
Valoarea totală a proiectului
Sursa de finanțare (bugetul de stat, local, surse externe nerambursabile,)
Numele instituției finanțatoare

Notă

Rubricile vor fi integral completate.

Informațiile furnizate se consideră a fi conforme cu realitatea și sumate pe propria răspundere de reprezentantul legal.

 

Numele și prenumele reprezentantului legal                                                                          Data

…………………………

Semnătura

Ștampila

 

Anexa 3

 

 

GRILA EVALUARE ETAPA DE CALIFICARE A CANDIDAȚILOR

 

 

 

Criteriu de calificare DA NU
I.                Conformitatea documentelor    
Au fost depuse de către candidat toate documentele solicitate prin prezentul anunț de selecție    
Documentele solicitate respectă modelul publicat pe site-ul Centrului de Afaceri Master    
Documentele date ca model sunt integral si corect completate    
II.             Capacitatea candidatului de a furniza servicii corespunzător activităților proiectului    
Are in obiectul de activitate prestarea de servicii de natura celor care sunt necesare implementării proiectului, conform cu temele și activitățile la care dorește să fie partener    
A participat in calitate de partener sau beneficiar in cadrul proiectelor finanțate din Fonduri Europene    
Are capacitatea finaciară și operațională de realizare a activităților din proiect    
Are autorizare/acreditare pentru serviciile/activitățile propuse în proiect    
III.           Conduita candidatului    
Nu este subiect al unor fraude cu fonduri europene    
Și-a îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor, contribuțiilor sociale și nu are datorii fiscale*    

*cu excepția datoriilor rezultate din nerambursarea la termen a cererilor de plată/rambursare depuse pentru proiectele finanțate din fonduri europene

 

Notă

Candidatul se consideră calificat numai în cazul în care la toate criteriile de calificare a fost bifată rubrica “DA”

 

Anexa 4

 

GRILA DE EVALUARE SI SELECTIE A PARTICIPANTILOR

 

 

Nr.crt. Criterii de evaluare Punctaj maxim
1 Dovada experienței candidatului in activitati specifice domeniilor relevante pentru proiect

1 an – 5 puncte

Între 2-3 ani – 10 puncte

Peste 4 ani – 15 puncte

15 puncte
2 Numărul de activități în care candidatul are experienţa relevantă şi dorește să se implice

1 activitate – 10 puncte

2 activități – 20 puncte

Minim 3 activități – 30 puncte

30 puncte
3 Capacitatea financiară prin care se angajează candidatul

Prin aplicarea procentelor de finanţare în funcţie de  capacitatea financiară a partenerului – 5 puncte

Prin raportarea la cifra de afaceri – 10 puncte

10 puncte
4 Numărul de experți cheie cu experiență în tipul de activitate dovedit prin CV propuși pentru activitățile proiectului

Minim 2 experți – 5 puncte

3 experți – 10 puncte

Mai mult de 3 experți – 15 puncte

15 puncte
5 Evaluarea calitativă a experienței din CV

Experții propuși au experiență dovedită în oricare dintre activitățile proiectului de 3-5 ani – 10 puncte

Experții propuși au experiență dovedită în oricare dintre activitățile proiectului de 5-10 ani – 20 puncte

Experții propuși au experiență dovedită în proiecte de economie sociala – 30 puncte

30 puncte
TOTAL 100 puncte